Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hazelhoff Mediations

Artikel 1, Algemeen:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a)     Opdrachtgever: de partij of partijen die de opdracht geven;
b)     Opdrachtnemer: de rechtsgeldig gevolmachtigde vertegenwoordiger van Hazelhoff Mediations en/of door Hazelhoff Mediations ingeschakelde derde.

 

Artikel 2, Algemene bepalingen:

2.1        De navolgende  voorwaarden zijn van toepassing op:

-           alle door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes;

-           de met Opdrachtnemer tot stand gekomen schriftelijke of mondelinge overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden

-           de uitvoering van de tot stand gekomen overeenkomst.

2.2        Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Voor zover deze afwijkingen niet de plaats treden van de bepalingen van deze voorwaarden, worden zij geachte deze algemene voorwaarden aan te vullen.

2.3        Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website www.hazelhoffmediations.nl c.q. de versie die gold ten tijde van de offerte en/of het totstandkomen van de mediationovereenkomst.

2.4        Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 

Artikel 3, NMI voorschriften:

3.1        Alle mediations die door Opdrachtnemer worden gefaciliteerd, worden gevoerd in overeenstemming met het  reglement van het Nederlandse Mediation Instituut (NMI). In geval van een eventuele aanpassing van het NMI reglement behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor daar niet mee akkoord te gaan, in welk geval zij binnen drie maanden na de bekendmaking van de aanpassing daarover een kennisgeving aan de betrokken partijen bij de lopende mediations zal zenden.

3.2        Voor aanvang van iedere mediation, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen, zal de mediation overeenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4, Hulppersonen:

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen en/of de opdracht uit te besteden, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen.

 

Artikel 5, Weigering, annulering:

5.1        Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot mediation te weigeren. Voorts kunnen Opdrachtnemer en/of de door haar voorgedragen mediator zich te allen tijde terugtrekken uit een lopende mediationprocedure, zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtnemer zal in een dergelijk geval steeds zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.

5.2        Indien een afspraak met de mediator door Opdrachtgever niet 24 uur van tevoren is afgezegd, kunnen de uren en de werkelijk gemaakte kosten volledig in rekening gebracht. Dit ter beoordeling aan de Opdrachtnemer.

 

Artikel 6, Aansprakelijkheid:

6.1        Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever of enige derde mocht lijden tengevolge van enig handelen of nalaten van de Opdrachtnemer of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden.

6.2        In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de Opdrachtgever aan honorarium voor de uitvoering van de overeenkomst aan

Opdrachtnemer verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3        In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht of onvoorziene omstandigheden is verhinderd om een overeenkomst uit te voeren, kan Opdrachtnemer naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

6.4        Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de Opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de (deel)overeenkomst te hebben goedgekeurd.

6.5        De Opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

 

Artikel 7, Vrijwaring:

7.1        De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk jegens Opdrachtnemer voor de schade die Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven door de Opdrachtgever of haar werknemers van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst.

7.2        De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle rechtsvorderingen van derden die verband houden met een schending door de Opdrachtgever of derden die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals werknemers, van haar verplichtingen uit de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst. Voorts vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer en alle voor haar werkzame personen voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens een (al dan niet vermeende) inbreuk op rechten van derden of wegens strijd met enig wettelijk voorschrift of andere relevante regelgeving. Opdrachtnemer zal in dat geval door de Opdrachtgever volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten en schaden, die voor Opdrachtnemer en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

 

Artikel 8, Betaling:

8.1        De betaling van facturen van Opdrachtnemer dient, tenzij anders overeengekomen, zonder enige inhouding of korting, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

8.2        In geval van niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij –onverminderd de wettelijke gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen- met ingang van de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, een gedeelte van de maand daaronder begrepen. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 135,00 onverminderd haar recht om de volledige incassokosten te vorderen.

8.3        Indien is overeengekomen, dat betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere termijnbetaling stipt voor de vervaldatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en het gehele    bedrag ineens opeisbaar is.

8.4        Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt in eerste instantie in mindering op de verschuldigde rente en incassokosten en daarna in mindering op de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Opdrachtgever aangeeft, dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

8.5        Verrekening door de Opdrachtgever van een schuld uit deze overeenkomst met een vordering die zij op Opdrachtnemer meent te hebben, is uitgesloten.

8.6        Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zekerheid van een betaling te vragen dan wel  (gedeeltelijke) vooruitbetaling en de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot de gevraagde zekerheidstelling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

8.7        Indien niet de volledige betaling van de verstuurde voorschotnota is ontvangen, is Opdrachtnemer gerechtigd de mediation en alle werkzaamheden van de mediator op te schorten, in welk geval de verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.

8.8        Partijen in een mediation zijn, als individuele Opdrachtgevers, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst c.q. opdracht, overminderd hetgeen partijen onderling overeenkomen.

 

Artikel 9, Intellectueel eigendom:

9.1        Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Opdrachtnemer uitgegeven en beschikbaar gestelde werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.

9.2        Niets uit de door Opdrachtnemer uitgegeven of beschikbaar gestelde werken mag op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

9.3        Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door Opdrachtnemer beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 10, Geen getuigenverklaring, verschoningsrecht:

10.1      Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om Opdrachtnemer en de voor haar werkzame mediators en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan Opdrachtnemer er niet voor instaan dat zij (en de voor haar werkzame personen) onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zullen kunnen beroepen.

 

Artikel 11, Slotbepalingen:

11.1      Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaardengeheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.

11.2      Indien door Opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen.

11.3      Opdrachtnemer is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de Opdrachtgever tijdig zal informeren.

11.4      De administratie van Opdrachtnemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Opdrachtgever verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mail berichten, als bewijs kan dienen.

11.5      Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de algemene voorwaarden en de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank in het Arrondissement Haarlem, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>